Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Open Access

Komitet Redakcyjny "Acta Medicorum Polonorum" w 2017 r. zadecydował o realizacji modelu otwartego czasopisma, zgodnego z polityką otwartego dostępu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyjętą w dn. 23 października 2015 r. Dokument pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce ma charakter zaleceń dotyczących wprowadzania otwartego dostępu przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie oraz wydawców, w tym wydawców czasopism naukowych.

Zgodnie z zawartymi w dokumencie rekomendacjami od 2017 r. czasopismo "Acta Medicorum Polonorum" udostępnia wszystkie artykuły w otwartym dostępie.

Top