Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Dla recenzentów i formularz recenzji

Procedura recenzowania

  1. Każdy artykuł jest recenzowany jako tekst anonimowy przez anonimowych recenzentów.
  2. Recenzent ma obowiązek zgłosić ewentualne istnienie konfliktu interesów.
  3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji.
  4. Po otrzymaniu recenzji przedstawiciel redakcji przekazuje autorom uwagi recenzentów odnośnie artykułu oraz decyzji co do publikacji.
  5. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu: oryginalność ujęcia tematu; poprawność merytoryczna, metodologiczna; wkład tekstu w rozwój dyscypliny; dobór literatury.
  6. Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały zakwalifikowane do druku.
  7. Redakcja umieszcza listę recenzentów na stronie internetowej czasopisma.

 Pobierz formularz recenzji.

Top