Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Dla autorów

„Acta Medicorum Polonorum” to czasopismo naukowe poświęcone biografistyce lekarskiej, w którym zamieszczane są prace i materiały naukowe, a zwłaszcza:

 1. artykuły biograficzne o lekarzach polskich i lekarzach pracujących na ziemiach polskich,
 2. źródła archiwalne,
 3. wspomnienia, pamiętniki i listy lekarzy lub ich dotyczące,
 4. komunikaty z badań,
 5. recenzje książek i omówienia artykułów.

Składanie tekstu do publikacji

Teksty złożone w redakcji „Acta Medicorum Polonorum” nie mogą być w tym samym czasie składane celem ich publikacji w redakcjach innych czasopism, nie mogą być również opublikowane wcześniej w innym czasopiśmie. Złożenie tekstu do publikacji oznacza zgodę na zamieszczenie

Tekst należy przesłać na adres mailowy redakcji (wojtasz88@gmail.com) w pliku Word lub nagrać CD-ROM i przesłać na adres redakcji. Ponadto na adres redakcji należy przesłać pisemne oświadczenie o nienaruszaniu praw osób trzecich (formularz oświadczenia do pobrania ze strony www.actamedicorum.ump.edu.pl - Informacje dla Autorów). O zgodność wydruku i wersji elektronicznej troszczy się Autor. Autor powinien wskazać adres do korespondencji.

Autorzy odpowiadają za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na publikację materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich.

Redakcja informuje, że ghostwriting oraz plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania etyki obowiązującej w nauce będą w redakcji dokumentowane.

Procedura recenzowania

 1. Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą procedurę preselekcji, a do recenzji zaś zostają przesłane artykuły wyłonione w toku procedury.
 2. Każdy tak wyłoniony artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów.
 3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji.
 4. Po otrzymaniu recenzji sekretarz redakcji przekazuje Autorom uwagi recenzentów odnośnie artykułu oraz decyzji co do publikacji.
 5. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu: oryginalność ujęcia tematu; poprawność merytoryczna, metodologiczna; wkład tekstu w rozwój dyscypliny; dobór literatury.
 6. Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały zakwalifikowane do druku.
 7. Redakcja umieszcza pełną listę recenzentów na stronach internetowych.

Opracowanie tekstu

A. Format tekstu
Cechy formalne tekstu: rozmiar czcionki 12, bez wyróżnień (np. podkreśleń), Times New Roman, podwójna interlinia, tekst wyjustowany, objętość nie powinna przekraczać 20 standardowych stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków; czcionka Times New Roman.

Wszelkie ilustracje prosimy wyraźnie oznaczać, przesyłać w osobnych plikach i zaznaczać w tekście, gdzie mają być umieszczone. Ilustracje powinny być czarno-białe.

B. Układ tekstu
Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

 1. tytuł (w języku polskim i angielskim);
 2. streszczenie określające prezentowane w artykule tezy (100-200 słów) w języku polskim i angielskim;
 3. podtytuły (w tym wstęp i wnioski);
 4. informacje o autorze (stopień naukowy, afiliacja, e-mail);
 5. przypisy;
 6. bibliografia.

C. Przypisy, bibliografia, cytaty
Bibliografia powinna zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście. W każdej pozycji w bibliografii autor obowiązany jest zamieścić przypisany jej nr DOI (jeżeli taki posiada).

Autorzy są proszeni o stosowanie przypisów dolnych.

Opis bibliograficzny książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki (kursywą), miejsce i rok wydania, strona.

Opis bibliograficzny czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (kursywą) lub skrót tytułu, tom/rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt, strony.

Opis bibliograficzny serii wydawniczej: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu, strony.

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą),[w:], tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strona.

W przypadku konieczności dokonania poprawek lub skrótów tekst będzie zwrócony autorowi, który zobowiązany jest nanieść poprawki w terminie wskazanym przez redakcję.

Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych poprawek i skrótów.

Pobierz oswiadczenie.

Top