Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Dla autorów

„Acta Medicorum Polonorum” to czasopismo naukowe poświęcone biografistyce lekarskiej, w którym zamieszczane są prace i materiały naukowe, a zwłaszcza:

 1. artykuły biograficzne o lekarzach polskich i lekarzach pracujących na ziemiach polskich,
 2. prace edytorskie,
 3. wspomnienia, pamiętniki i listy lekarzy lub ich dotyczące,
 4. dziewiętnastowieczne dysertacje lekarzy z komentarzem,
 5. recenzje książek i omówienia artykułów.

Za publikację artykułu przynawane jest 20 pkt. MEN (Wykaz czasopism naukowych z 1 grudnia 2021 r.).

Składanie tekstu do publikacji

Artykuły powinny mieć objętość do 30 znormalizowanych stron, a recenzje i noty do 5 stron znormalizowanych. Prace złożone w redakcji „Acta Medicorum Polonorum” nie mogą być w tym samym czasie składane w redakcjach innych czasopism, nie mogą być również opublikowane wcześniej w innym czasopiśmie. Złożenie tekstu do publikacji oznacza zgodę na zamieszczenie w "Acta Medicorum Polonorum".

Należy pamiętać, że czas oczekiwania na druk może być długi i sięgać nawet 180 dni, ponieważ "Acta Medicorum Polonorum" jest półrocznikiem.

Tekst należy przesłać na adres mailowy redakcji (wojtasz88@gmail.com) w pliku Word lub nagrać CD-ROM i przesłać na adres redakcji. Ponadto na adres redakcji należy przesłać pisemne oświadczenie o nienaruszaniu praw osób trzecich (formularz oświadczenia do pobrania ze strony www.actamedicorum.ump.edu.pl - Informacje dla Autorów). O zgodność wydruku i wersji elektronicznej troszczy się Autor. Autor powinien wskazać adres do korespondencji.

Autorzy odpowiadają za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na publikację materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich.

Redakcja informuje, że ghostwriting oraz plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania etyki obowiązującej w nauce będą dokumentowane i ujawniane.

Procedura recenzowania

 1. Artykuły są recenzowane jako teksty anonimowe przez niezależnych, anonimowych recenzentów.
 2. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji.
 3. Po otrzymaniu recenzji przedstawiciel redakcji przekazuje autorom uwagi recenzentów odnośnie artykułu oraz decyzję co do publikacji.
 4. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu: oryginalność ujęcia tematu; poprawność merytoryczna, metodologiczna; wkład tekstu w rozwój dyscypliny; prawidłowy dobór literatury.
 5. Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały zakwalifikowane do druku.
 6. Redakcja umieszcza listę recenzentów na stronach internetowych.

Opracowanie tekstu

A. Format tekstu
Cechy formalne tekstu: rozmiar czcionki 12, bez podkreśleń, Times New Roman, podwójna interlinia, tekst wyjustowany.

Wszelkie ilustracje prosimy przesyłać w osobnych plikach i zaznaczać w tekście, gdzie mają być umieszczone. Podpisy do ilustracji proszę umieszczać na końcu tekstu artykułu w głównym pliku. Ilustracje powinny być czarno-białe.

B. Układ tekstu
Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

 1. tytuł (w języku polskim i angielskim), imię i nazwisko autora/autorów ORCID;
 2. streszczenie określające prezentowane w artykule tezy (100-200 słów) w języku polskim i angielskim;
 3. wydzielone części, w tym wstęp i wnioski;
 4. informacje o autorze w przypisie pierwszym (afiliacja, adres, e-mail);
 5. przypisy dolne;
 6. bibliografia załącznikowa.

Styl bibliografii załącznikowej:

Monografie: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł, tom, miejsce i rok wydania.

Artykuł w czasopiśmie: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł artykułu, w cudzysłowie tytuł czasopisma, rok, numer/zeszyt, strony na których jest artykuł.

Rozdział w pracy zbiorowej: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, [w:] red. Inicjał imienia, nazwisko redaktora/ów pracy zbiorowej, tytuł pracy zbiorowej, tom, miejsce i rok wydania.

Opis bibliograficzny serii wydawniczej: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu, strony.

Netografia: autor i tytuł (jeżeli istnieje), <nazwa strony>, (dokładna data dostępu).
 
Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych poprawek i skrótów.

Pobierz oswiadczenie.

Top