Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania

  1. Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą procedurę preselekcji, a do recenzji zaś zostają przesłane artykuły wyłonione w toku procedury.
  2. Każdy tak wyłoniony artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów.
  3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji.
  4. Po otrzymaniu recenzji sekretarz redakcji przekazuje Autorom uwagi recenzentów odnośnie artykułu oraz decyzji co do publikacji.
  5. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu: oryginalność ujęcia tematu; poprawność merytoryczna, metodologiczna; wkład tekstu w rozwój dyscypliny; dobór literatury.
  6. Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały zakwalifikowane do druku.
  7. Redakcja umieszcza pełną listę recenzentów na stronach internetowych.
Top