Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Redakcja wymaga od autorów publikacji wieloautorskich ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itd.), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł. Ghostwriting (nieujawniony udział w przygotowaniu artykułu, w tym jego koncepcji) i guest authorship (udział danej osoby jest znikomy kub żaden, lecz mimo to jest autorem publikacji) są przejawami nierzetelności naukowej. Po ich zdemaskowaniu Redakcja zawiadomi o tej nierzetelności odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające takie osoby, towarzystwa naukowe). Redakcja zobowiązuje autorów do ujawniania źródeł finansowania przeprowadzonych badań, których efektem jest publikacja.

 

 

Top