Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Standardy etyczne w AMP

Standardy etyczne obowiązujące w czasopiśmie "Acta Medicorum Polonorum"

Redakcja "Acta Medicorum Polonorum" dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów etycznych publikacji w czasopiśmie. Artykuły przekazane do publikacji są oceniane pod kątem rzetelności oraz spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki.
Realizowane w czasopiśmie zasady etyczne zostały oparte na Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Obowiązki Autorów

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy. W przypadku innych osób, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Ujawnienie i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić w nadesłanym do redakcji oświadczeniu wszelkie źródła finansowania w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne

Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Autor powinien złożyć oświadczenie, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do innego czasopisma.

Potwierdzenie źródeł

Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach

W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym sekretarza redakcji.

Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Autor musi złożyć oświadczenie, że wszystkie zawarte w arykule dane są oryginalne i prawdziwe, a tekst nie został w całości lub części wcześniej opublikowany.

Ghostwriting

Ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą w Redakcji dokumentowane.

Autor (główny lub korespondencyjny) powinien ujawnić pełną listę osób posiadających prawa autorskie do przesłanego artykułu

Obowiązki redakcji

Decyzje o publikacji

Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje. Może on konsultować się z redaktorami tematycznymi i/lub recenzentami.

Poufność

Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy.

Dyskryminacja

W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega obowiązującego prawa.

Ujawnienie i konflikt interesów

Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

Obowiązki Recenzentów

Recenzent wspiera Redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że sporządzenie recenzji w określonym terminie nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora i wszelkie formy nierzetelnej krytyki uznaje się za niewłaściwe. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji. Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Potwierdzenie źródeł

Recenzent powinien poinformować redakcję o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Top